Balya - Kayalar Mahallesi Tahdit Askısı
    4342 Sayılı Mera Kanununa göre, Balya İlçesi Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera / yaylak / kışlak / otlak ve çayırların tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanmış olup, İl Mera
Komisyonu'nun 12.05.2023 tarih ve 1058 sayılı Mera Komisyon Kararı uyarınca çalışmaların sonuçlarını gösterir Tespit ve Tahdit Askı İlanı Cetveli ile ekleri duyuru eklerinde mevcuttur.
    Yazımızın tebliğinden itibaren askı süresi içerisinde itirazda bulunulmaması durumunda tespit - tahdit çalışmaları sonuçları kesinleştirileceğinden, askıya çıkarılarak ilan edilen belgelerin Belediye
Başkanlığınız tarafından incelenmesi, konu ile ilgili itirazınız söz konusu ise belgeleri ile 30 günlük askı süresi olan 05.06.2023 - 05.07.2023 tarihleri arasında Mera Komisyonu Başkanlığına itirazda
bulunulması gerekmektedir.
    

İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz