Yönetim İlkeleri

    İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Balya Belediyesi, Balya’ya ve Balya Mahallerinde yaşayanlara hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır.
. Katılımcılık
. Şeffaflık
. Vatandaş memnuniyeti
. Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite
. Çalışan memnuniyeti
. Fırsat eşitliği
. Sosyal belediyecilik
. Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı        
     
    Katılımcılık: Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; vatandaşın, STKların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Balya ve Balya’ lılara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir.  Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple  vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.
   Şeffaflık: Belediyenin icraatlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik temel prensiplerimizdendir. Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.
  Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite: Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmaktır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Balya’ ya nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir.
  Çalışan memnuniyeti: Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek esastır. Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir. Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşa en kaliteli hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır.
    Fırsat eşitliği: Bütün toplum kesimlerinin talepleri eşit önemdedir. Belediyelerimizin  karar ve  uygulamalarında temel  yaklaşım,   ihtiyaçlar ve öncelikler   dikkate   alınarak   kamu   kaynaklarının   kullanımı   ve   hizmetin sunulmasıdır.    
    Belediyemiz hizmet sunumunda Balya’ da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez.
   Sosyal belediyecilik: Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem verilecektir. Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.
  Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı: İlçenin kültürel ve tarihi dokusuna gereken önemi vermek ve çevresel değerleri korumaktır. Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere devredilmesi temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır.
Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler.
    Vatandaş memnuniyeti: Belediye karar ve uygulamalarında vatandaş memnuniyeti esastır Balya Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak temel ilkemizdir.

Soru ve Görüşleriniz