İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mehmet CURA

Özgeçmiş

1966 yılı Balıkesir ili, Balya ilçesi, Danişment köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı.1984 yılında Balıkesir 100.yıl Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Isparta Meslek Yüksek Okulu inşaat teknikerliğinden mezun olduktan sonra çeşitli iş kollarında çalıştı.

1999 yılında Balya Belediyesinde işçi olarak olarak göreve başladı. 2018 yılında Anadolu Üniversite İşletme bölümünden mezun olmuştur.2019 yılı Mart ayı itibariyle İmar ve Şehicilik Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Müdürlük Bilgisi

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili tüm yönetmelikler doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının belirlediği şartlara ve Belediye Başkanının verdiği yetki çerçevesinde şehrin yapılanmasını sağlamak, her türlü proje konuları, imar mevzuatıyla ilgili talepleri, şikayetleri düzenli bir şekilde takip etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 müdür, 1 daimi işçi, 2 hizmet alımı personel, 2 kısmi sözleşmeli mimar ve harita ve kadastro mühendisi ile hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları ve başlıca çalışmalarımız şunlardır;

Belediye sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen,sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını,ıslah imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlüklerine iletmek,Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlayarak sunmak,Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak bu amaçla halkı bilgilendirmek,Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,Binaya ait mal sahipleri yada vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izini vermek,İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ yaptırılmasını sağlamak,Yapı denetim Firmalarının Kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek,İmarlı bölgede İnşaatı devam eden yada biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Birimine görüş bildirmek,Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,Engelli yada engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz