Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hüseyin YILDIZ

Özgeçmiş

10 Mayıs 1960 Balıkesir Ilıca Mahallesi doğumludur.

İlk ve Orta öğrenimini Ilıca beldesinde tamamladıktan sonra 1975 yılında Balıkesir Lisesine girmiştir. 1979 yılında mezun olduktan sonra Almanya'da 8 ay boyunca dil eğitimi görmüştür. Askerlik hizmetini Jandarma olarak İzmir ilinde yapmıştır.

1988 yılında Ilıca Şifa Belediyesinde Büro elemanı olarak göreve başlamıştır. 1989 yılında sınavı kazanarak muhasip olarak çalışmaya devam etmiştir. 2014 yılında Ilıca Şifa Belediyesi, Balıkesir ilinin büyükşehir olaması sebebiyle kapatıldıktan sonra Balya Belediyesine Muhasebe Yetkilisi olarak başlamıştır. 2019 yılı Nisan ayı itibariyle Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Almanca bilmektedir.

Müdürlük Bilgisi

       Mali Hizmetler Müdürlüğü; Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu,Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ile sair kanunlarda belirtilen belediyenin gelir ve giderleriyle alâkalı her türlü iş ve işlemlerle, Belediyenin muhasebe iş ve işlemlerini yürütür.

Gerekli işlemlerin takibi amacıyla 1 müdür, 1  memur, 1 daimi işçi, 2 büro personelinden oluşmaktadır.

Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları ve başlıca çalışmalarımız şunlardır;

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmektir.Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamaktır.Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamaktır.İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemektir.Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz