Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Ersin ÇOLAK

Özgeçmiş

30 Mart 1986 Balıkesir doğumludur.
İlk ve Orta ve Lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra 2003 yılında girdiği Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulundan 2005 yılında Muhabere Astsubayı olarak mezun olmuştur. 2010 yılında Anadolu Üniversitesinde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde Bilgi İşlem Astsubayı olarak görev yapmıştır.
2020 yılında Balıkesir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.
2021 yılında Balya Belediyesinde Bilgisayar İşletmeni olarak göreve başlamıştır. 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Müdürlük Bilgisi

.T.C.

BALYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Genelgesi esas alınarak kurulmuş olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.


Dayanak


MADDE 3 - Bu yönetmelik; Anayasa’nın 124. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/b maddesine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen:

a) Belediye: Balya Belediyesi’ni,

b) Başkanlık: Balya Belediye Başkanlığı’nı,

c) Büyükşehir: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni,

d) Müdürlük: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü,

e) Müdür: Muhtarlık İşleri Müdürü’nü,

f) Yönetmelik: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

g) MBS: Muhtar Bilgi Sistemi


İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

 

MADDE 5 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49.maddeleri ve 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Balya Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile kurulmuş idari yürütme organıdır.

 

Teşkilat


MADDE 6 – Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Şef

c) Memurlar

d) İşçiler

e) Sözleşmeli memurlar

f) Diğer personel

g) Hizmetli personel

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk


Müdürlüğün görevleri


MADDE 7 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.

(2) İçişleri Bakanlığı tarafından http://www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

(3) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, elektronik posta ile dilekçe ile vb.)
her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

(4) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.

(5) Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.

(6) Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak. İlgili müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.

(7) Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak.


Müdürlük yetkisi


MADDE 8 - Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


Müdürlüğün sorumluluğu


MADDE 9 - Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.


Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu


MADDE 10 - (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Belediye Başkan Yardımcılığı makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

(3) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

(4) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

(5) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(6) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar.

(7) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük,
haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.

(8) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” nu hazırlar.

 (9) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

(10) Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümleri yapar.

(11) Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumludur. Bu konuda diğer müdürlükler ile koordineli çalışır.

(12) Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce belirlenen “Standart Dosya Planı” formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

(13) Tüm dosya, evrak ve bilgiler için mevzuatın öngördüğü şekilde “Saklama Planı” oluşturur, süresi gelenlerin imha edilmesini sağlar.

(14) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(15) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.

(16) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

(17) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlar.

(18) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(19) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

(20) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.


Muhtar Bilgi Sistemi Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu


MADDE 11 – (1) İçişleri Bakanlığı tarafından http://www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ‘nin koordinasyonunu sağlar.

 (2) MBS aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(3) Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS talep, şikâyet, öneri ve isteğinin tam karşılığı olup olmadığını sorgular, sonuçların etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar.

(4) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, elektronik posta ile dilekçe ile vb.) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlar ve sonuçların uygunluğunu denetler.

(5) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutar, raporlar ve başkanlığa sunar.

(6) Özellikle karşılanamayan taleplerle ilgili gerekçe raporları oluşturur.


Diğer Personelinin görev, yetki ve sorumluluğu


MADDE 12 - (1) Görevi gereği Müdür tarafından kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar.

(2) Müdürlüğe gelen telefonlara bakar, gerekli hallerde Müdürünü bilgilendirir.

(3) Müdürlükte “Standart Dosya Planı’nın eksiksiz ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlar.

(4) Müdürüyle birlikte Birim Arşivi oluşturur, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mevcut dosyaların “Saklama Planı’nı oluşturur ve takibini yapar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

(5) Müdürlüğe gelen-giden evrakların kayıtlarını tutar, yazışmaları hazırlar.

(6) Müdürün talimatıyla satın alım taleplerini açar ve satın alım sonuçlanana kadar süreci takip eder.

(7) Müdürlükteki demirbaş malzemelerinin kayıtlarını tutar.

(8) Müdürlük personeli, Müdür ve müdürün yetkili kıldığı kişiler tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası


Görevin planlanması


MADDE 13 - Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.


Görevin yürütülmesi


MADDE 14 - Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon


Müdürlük birimleri arasında işbirliği


MADDE 15 - (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.


Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon


MADDE 16 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

 (2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme


Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem


MADDE 17 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 
Arşivleme ve dosyalama


MADDE 18 - (1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre Standart Dosya Planı’na uygun olarak muhafaza edilir.

(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

(3) İşlemi biten evraklar Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak arşive kaldırılır.

(4) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.

(5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.


YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim


Denetim ve disiplin hükümleri


MADDE 19 - (1) Muhtarlık İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Muhtarlık İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller


MADDE 20 - İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


Yürürlük
MADDE 21 - Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 22 - Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


 

HABERLER


 • Balya'da Bayramlaşma

      Bayramlar birlik ve beraberliği örf ve âdetlerimizle süsleyip; geçmişten devraldığımız mirasın nesilden nesile aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir. Başkanımız Orhan GAGA ile birlikte bugün ilçemiz Cumhuriyet Meydanında kıymetli hemşehrilermiz ile bir araya gelerek bayramlaştı.

  DEVAMINI OKU
 • Gençlerimiz ile Gurur Duyuyoruz

      Youth İnternational Science Fair (Genç Uluslararası Bilim Fuarı) yarışmasında yaptıkları deneyi İngilizce anlatım ile sunarak 22 Ülke arasından 2. olarak gümüş madalyayı ülkemize getiren Balyamızı ve ülkemizi temsil eden İlayda Dereli ve Ömer Efe'yi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

  DEVAMINI OKU
 • İstiklal Marşı Kabulünün 101'inci Yılı Etkinlikleri

      Başkanımız Orhan GAGA İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. Yıl dönümünde ilçemiz Koyuneri Ortaokulu Salonunda düzenlenen programa katılarak öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

  DEVAMINI OKU
 • Bu Hafta Neler Yaptık

  BU HAFTA BALYA'MIZ İÇİN NEREDE ÇALIŞTIK!İlçe genelinde kar yağışı sebebiyle ekiplerimizce tuzlama ve kar küreme çalışmaları tamamlandı.Belediyemize ait atölyemizde üretim çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.Yaylacık Mahallemizde kilit parke taş döşeme çalışmaları devam etmektedir.Mahallelerimizde ihtiyaç halinde ücretsiz halk otobüsümüz hizmet vermeye devam etmektedir.İlçemizde daha önce yapılmayan araç fenni muayene hizmeti periyodik aralıklarla devam etmektedir.Doğanlar Mahallemizde bulunan hizmet binasının bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları ekiplerimizce tamamlandı.İlçemize kazandırdığımız katı atık aktarma istasyonunun bulunduğu bölgede ekiplerimizce çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.Hoş geldin bebek projesiyle İlçemizdeki yeni doğum yapan ailelerin evlerine ziyaret gerçekleştirmeye devam ediyoruz.Meşhur Balya Tereyağımızın Türkiye'de hak ettiği değeri kazandırması için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir..İlçemiz genelinde metruk binaların yıkım çalışmaları ekiplerimizce gerçekleştiriliyor.Balya Merkezde sanayi dükkanlarında gerekli çalışmalar devam etmektedir.Zabıta Amirliğimizce sizlerin kaliteli hizmet alabilmesi ve menfaatlerinizin korunması amacıyla denetimler devam etmektedir. Belediyemize kazandıracağımız araç bakım ve tamirhane çalışmaları ekiplerimizce tüm hızıyla devam etmektedir.Belediyemize ait atölyemizde ağaç biçme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

  DEVAMINI OKU
 • Kayalar Mahallesindeyiz

         İlçemizin Kayalar mahallesindeki cumartesi günü kurulan pazar yerini Başkanımız Orhan GAGA ile birlikte Meclis üyesi Yüksel TÜRK ve CHP İlçe Başkanı Enver KORUYAN ziyaret etmişlerdir. 

  DEVAMINI OKU

Soru ve Görüşleriniz